top of page

טקסטורות וגוונים מאוצרות הטבע

מיקום:

ישראל

2022

שנה:

צלם:

דירת יוקרה

סוג:

דירה אורבנית מעוררת סקרנות וחמימה 

עם טקסטורות וגוונים של  אוצרות טבע

bottom of page